Statut

Stowarzyszenia

„Caretakers of the

Environment International –Poland”

28-03-2017

 

 

Art. 1.

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Caretakers of the Environment International - Poland", zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Caretakers of the Environment International - Poland.

 

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

 

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

Art. 2.

Cele i zadania Stowarzyszenia

§ 1

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie rozwoju międzynarodowej współpracy uczniów oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych w zakresie problematyki ochrony Środowiska naturalnego.
 2. Upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z dziedziny ochrony środowiska naturalnego, a także autorskich programów dotyczących problematyki ochrony środowiska naturalnego.
 3. Promowanie międzynarodowej wymiany informacji oraz interdyscyplinarnych działań poprzez umieszczenie zagadnień ekologicznych w programach edukacyjnych.
 4. Organizacja lokalnych, krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych tematyce ochrony środowiska.
 5. Podejmowanie działań umożliwiających członkom Stowarzyszenia reprezentowanie Caretakers International w kraju.
 6. Podejmowanie wszelkich prawnie dopuszczalnych działań mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa polskiego dotyczących zagadnień z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Wspieranie i integrowanie środowiska zajmującego się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

 

§ 2

Stowarzyszenie urzeczywistnia wymienione cele przez:

 1. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony środowiska.
 2. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej we wszystkich sprawach mających związek z problematyką ochrony środowiska.
 3. Przedstawianie administracji rządowej własnych projektów i rozwiązań dotyczących istotnych spraw z zakresu ochrony środowiska.
 4. Podejmowanie wspólnych działań zmierzających do zmniejszania zanieczyszczenia środowiska.
 5. Współdziałanie w realizacji projektów międzynarodowych, rządowych i samorządowych.
 6. Wspieranie oraz rozwijanie więzi lokalnych i regionalnych.
 7. Wyrażanie opinii w istotnych sprawach z zakresu ochrony środowiska oraz świadczenie usług konsultingowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących problematyki ochrony Środowiska.
 8. Inicjowanie i wspieranie współpracy członków Stowarzyszenia z podmiotami zagranicznymi, jak i krajowymi.

 

§ 3

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Art. 3.

Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki

§ 1

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być uczniowie i nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także inne osoby fizyczne, zainteresowane problematyką kształtowania przyjaznych postaw względem środowiska naturalnego.
 2. Decyzje w kwestii przyznania lub odmowy przyznania członkostwa podejmuje Zarząd w formie uchwały.

 

§ 2

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. Korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, z zachowaniem ograniczeń określonych w ustawie.
 2. Zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 3. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach jego działalności statutowej.
 4. Korzystania z innych form pomocy Stowarzyszenia.

 

§ 3

Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest:

 1. Popieranie działalności Stowarzyszenia oraz udzielanie pomocy jego organom w realizacji celów statutowych.
 2. Regularne opłacanie składki członkowskiej.
 3. Czynny udział w pracach Stowarzyszenia.

 

§ 4

Utrata członkostwa Stowarzyszenia może nastąpić wskutek:

 1. Wystąpienia członka ze Stowarzyszenia.
 2. Śmierci członka Stowarzyszenia, jak również choroby psychicznej, uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających członka Stowarzyszenia, potwierdzonego stosownym zaświadczeniem lekarskim.
 3. Wykreślenia członka ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zgromadzenia Ogólnego w przypadku:
 1. zalegania z opłatą składek za okres dłuższy niż 1 rok,
 2. uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
 3. działania na szkodę Stowarzyszenia,
 4. skazania prawomocnym orzeczeniem Sądu członka Stowarzyszenia.
 5. zajścia innych okoliczności uniemożliwiających dalsze członkostwo w Stowarzyszeniu.

 

Art. 4.

Majątek Stowarzyszenia

§ 1

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 1. Wpływy ze składek członkowskich.
 2. Dochody z działalności statutowej i gospodarczej.
 3. Darowizny i zapisy na rzecz Stowarzyszenia.
 4. Dotacje.

 

§ 2

Stowarzyszenie prowadzi swoją gospodarkę finansową na zasadzie rocznych budżetów.

 

§3

Wysokość składek członkowskich i termin ich płatności określany jest uchwałą Zgromadzenia Ogólnego.

 

§4

 1. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie, zaciąga zobowiązania, dokonuje wypłat i przelewów bankowych jednoosobowo.
 2. Skarbnik Stowarzyszenia dokonuje wypłat i przelewów bankowych jednoosobowo.

 

Art. 5.

Władze Stowarzyszenia

§ 1

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Zgromadzenie Ogólne.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§2

 1. Kadencja organów Stowarzyszenia wynosi 4 lata.
 2. Zarząd działa pomimo upływu kadencji, aż do wyboru następnego Zarządu przez Zgromadzenie Ogólne.

 

§3

Najwyższym organem i władzą stanowiącym Stowarzyszenie jest Zgromadzenie Ogólne, w którym każdy członek ma jeden głos.

 

§ 4

Do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia, korzystający z pełni praw członkowskich.

 

 

 

§ 5

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

 1. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 2. Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia i dokonywanie w nim zmian na zasadach określonych w Art. 5 § 9 niniejszego Statutu.
 3. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia.
 4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 5. Decydowanie o składkach członkowskich zgodnie z Art. 4 § 3 niniejszego Statutu.
 6. Decydowanie o przyznaniu i wysokości diet i ryczałtu dla Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Podejmowanie uchwał o wykreślenie członka ze Stowarzyszenia w przypadkach określonych w Art. 3 § 4 pkt. 2, 3 i 5.
 8. Rozpatrywanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd i członków Stowarzyszenia na posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego.
 9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.
 10. Podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

§ 6

Zgromadzenia Ogólne mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 7

 1. Posiedzenie zwyczajne Zgromadzenia Ogólnego zwołuje pisemnie Prezes Zarządu jeden raz na rok podając termin, miejsce i porządek obrad Zgromadzenia. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia winno być wysłane na 14 dni przed terminem jego odbycia.
 2. Posiedzenia nadzwyczajne Zgromadzenia Ogólnego zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek jednego z członków Stowarzyszenia.
 3. W przypadku nie zwołania Zgromadzenia Ogólnego w terminie 1-go miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub inicjatywy - Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

§8

Zawiadomienie o posiedzeniu nadzwyczajnym Zgromadzenia Ogólnego dokonane w formie dowolnej jest ważne jeżeli zostało doręczone na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.

 

§ 9

 1. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% członków, z wyjątkiem uchwały dotyczącej likwidacji Stowarzyszenia, którą podejmuje się zgodnie z art. 6 § 1 ust. 1 Statutu.
 2. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zapadają w głosowaniu jawnym.
 3. Na wniosek choćby jednego członka Stowarzyszenia głosowanie nad uchwałą przeprowadza się w sposób tajny.

 

§ 10

Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd złożony z 3 członków, w tym Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.

§ 11

 1. Zarząd wybierany jest przez Zgromadzenie Ogólne spośród kandydatów zaproponowanych przez uczestników Zgromadzenia.
 2. Dla ważności wyboru Zarządu Stowarzyszenia wymagana jest zgoda osoby wybieranej.

§ 12

Pracami Zarządu kieruje Prezes zwołując jego posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

§ 13

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego,
 2. Ustalanie planów i programów działalności Stowarzyszenia,
 3. Wybór Prezesa, Skarbnika i Sekretarza spośród osób wybranych przez Zgromadzenie Ogólne,
 4. Przedstawianie sprawozdań ze swej działalności zwyczajnemu Zgromadzeniu Ogólnemu,
 5. Reprezentowanie Stowarzyszenia,
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie przyznania lub odnowy przyznania członkostwa w Stowarzyszeniu.

 

§ 14

 1. Zarząd może wykonywać swoje zadania i kompetencje przy pomocy zaangażowanych wyspecjalizowanych osób fizycznych i prawnych.
 2. Zarząd może uchwalić zatrudnienie stałych pracowników do obsługi Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, warunkiem ważności uchwał jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa. W przypadku równej liczby głosów głos Prezesa jest decydujący.

 

§ 15

 1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący i dwóch członków, wybranych przez Zgromadzenie Ogólne.
 2. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli budżetu i oceny realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz składa swoje sprawozdania Zgromadzeniu Ogólnemu.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, warunkiem ważności uchwał jest obecność co najmniej dwóch członków Komisji, w tym Przewodniczącego.

 

Art. 6.

Postanowienia końcowe

§ 1

 1. Likwidację Stowarzyszenia może uchwalić Zgromadzenie Ogólne na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. Zgromadzenie Ogólne powołuje Komisję Likwidacyjną w składzie 5-7 osób.

Kontakt:

 

Caretakers of the Environment International - Poland

ul. Kobylińskiego 4

40-026 Katowice

Tel. 32 2552681

kontakt@ceipl.eu

 

Projekt EDUCO2CEAN

 

https://www.educo2cean.org